جولای, 2019 بدون نظر article

در این بخش تلاش شده است تا مجموعه ی کاملی از اِرورهای یخچال و فریزر در جدول هایی به ترتیب حروف الفبا در اختیار شما قرار بگیرد :

اِرورهای یخچال و فریزر اسنوا (810)

 

F1سرد نشدن اواپراتور
F2سنسور فریزر خراب شده است
F3سنسور یخچال خراب شده است
F4سنسور اواپراتور فریزر خراب شده است
F5سنسور اواپراتور یخچال خراب شده است
F6سنسور محیط خراب شده است
F7فن فریزر خراب شده است
F8فن یخچال خراب شده است
F9هیتر فریزر خراب شده است
FAهیتر یخچال خراب شده است
FB خراب شده استIC
10Kاهم سنسور دستگاه 10 کیلو وات است

 

اِرورهای یخچال و فریزر اسنوا (676)

 

F1سرد نشدن اواپراتور
F2سنسور محفظه فریزر خراب شده است
F3سنسور محفظه یخچال خراب شده است
F4سنسور اواپراتور خراب شده است
F5انجام نشدن سیکل دیفراست
F6IC _ EEPROM خراب شده است
F7فن یخچال خراب شده است
F8فن فریزر خراب شده است

 

اِرورهای یخچال و فریزر اسنوا

 

R1سنسور یخچال قطع شده است
RTسنسور دمای اتاق قطع شده است
D1سنسور دیفراست قطع شده است
DRسوئیچ درب یخچال خراب شده است
DFسوئیچ درب فریزر خراب شده است
DHسوئیچ درب HOME BAR خراب شده است
EIسنسور یخ خراب شده است
EFسنسور جریان آب خراب شده است
ETسوئیچ تراز خراب شده است
EGتامین آب خراب شده است
EAبا تراز نبودن , سیستم یخ می زند
EUسوئیچ پر است
C1سیکل خراب شده است
اِرورهای یخچال و فریزر اسنوا (ساید بای ساید)

 

RTسنسور دمای محیط خراب شده است
R1سنسور یخچال خراب شده است
F3دیفراست خراب شده است
F1سنسور فریزر خراب شده است
EUسوئیچ بال مرغی خراب شده است
EAموتور یخساز خراب شده است
ESمیکروسوئیچ خراب شده است
ETسوئیچ زیر قالب یخ خراب شده است
E9سیستم آبرسانی خراب شده است
E1سنسور قالب یخ خراب شده است
DHسوئیچ هوم بار خراب شده است
DFسوئیچ فریزر خراب شده است
DRسوئیچ یخچال خراب شده است
D2دیفراست دستی روشن است
D1سنسور دیفراست خراب شده است
C1سیستم موتور خراب شده است و یا گاز نشتی دارد
اِرورهای یخچال و فریزر ال جی

 

FSسنسور فریزر خراب شده است
RSسنسور یخچال خراب شده است
DSسنسور دیفراست خراب شده است
DHدیفراست ضعیف شده است
FFفن فریزر خراب شده است
CFفن کندانسور خراب شده است
COخطای ارتباطی رخ داده است
اِرورهای یخچال و فریزر امرسان

 

0_0برد ریست شود
FCسنسور فریزر مشکلی دارد
RDسوئیچ مگنت _ دمپر مشکلی دارد
FAفن مشکلی دارد
HEهیتر مشکلی دارد
LAلامپ مشکلی دارد
CDفن _ دمپر مشکلی دارد
DSسنسور دیفراست _ سیم کشی تا برد مشکلی دارد
DAدمپر یخچال و فریزر مشکلی دارد
CO کمپرسور فن یخچال و فریزر مشکلی دارد
اِرورهای یخچال و فریزر بلومبرگ

 

E0سنسور هوای محفظه فریزر خطا داده است
E1سنسور اواپراتور فریزر خطا داده است
E2سنسور اواپراتور یخچال خطا داده است
E3سنسور هوای یخچال خطا داده است
E4هیتر ضد برفک فریزر خطا داده است
E8سنسور یخساز خطا داده است
E9موتور یخساز خطا داده است
E10سنسور هوای Flexi Zone1360 خطا داده است
E11سنسور اواپراتور Flexi Zone1360 خطا داده است
E12هیتر ضد برفک Flexi Zone خطا داده است
اِرورهای یخچال و فریزر بکو

 

E0سنسور فریزر مشکلی دارد
E1سنسور دیفراست فریزر مشکلی دارد
E3سنسور یخچال مشکلی دارد
E4هیتر المنت دیفراست مشکلی دارد
E8یخساز و یا سنسور یخساز مشکلی دارد
E9یخساز مشکلی دارد
اِرورهای یخچال و فریزر دوو (fr590)

 

R1سنسور یخچال مشکلی دارد
RTسنسور RT مشکلی دارد
D1سنسور برفک زدایی مشکلی دارد
DOORسوئیچ در مشکلی دارد
C1چرخه ی غیر عادی
F3زمان برفک زدایی
اِرورهای یخچال و فریزر دوو

 

E2سنسور محیط فریزر خراب شده است
E4سنسور اواپراتور خراب شده است
E6فن فریزر خراب شده است
E7سرمایش خراب شده است
E9هیتر اواپراتور خراب شده است
E10سنسور محیط بیرونی خراب شده است
E11فن کندانسور خراب شده است
E12دکپر خراب شده است
E13کمپرسور خراب شده است
اِرورهای یخچال و فریزر سامسونگ (MASSIMO)

 

E1سنسور محیطی فریزر مشکلی دارد
E2سنسور محیطی یخچال مشکلی دارد
E4سنسور دیفراست فریزر مشکلی دارد
E5 سنسور یخچال مشکلی دارد
E6سنسور بیرونی یا محیط دستگاه مشکلی دارد
E7سنسور کشوی مجزای یخچال مشکلی دارد
E13سنسور رطوبت یخچال مشکلی دارد
E21خطای فن فریزر مشکلی دارد
E22خطای فن یخچال مشکلی دارد
E23خطای فن کندانسور یخچال مشکلی دارد
E24خطای سیستم دیفراست فریزر مشکلی دارد
E25خطای سیستم دیفراست یخچال مشکلی دارد
E27خطای هیتر دمپر یخچال مشکلی دارد
E41ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر یخچال مشکلی دارد
اِرورهای یخچال و فریزر سامسونگ (RT79K)

 

F-10-Aهیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع خطا داده است
F-10-Bهیتر دمپر یخچال خطا داده است
F-1-Eفن کندانسور خطا داده است
F-1-Dفن فریزر خطا داده است
F-1-Gسیستم دیفراست فریزر خطا داده است
R-1-Fسنسور کشوی مجزای داخل یخچال خطا داده است
F-1-Cسنسور دیفراست فریزر خطا داده است
F-1-Bسنسور دمای فریزر خطا داده است
F-1-Aسنسور بیرونی ( محیطی ) خطا داده است
R-1-Bسنسور دمای یخچال خطا داده است
اِرورهای یخچال و فریزر سامسونگ(FRENCH 2)

 

F-10-Fارتباط بین برد اصلی و کمپرسور خطا داده است
F-10-Gارتباط بین برداصلی و نمایشگر خطا داده است
F-1-Bدمای فریزر سنسور خطا داده است
F-1-Aسنسور خارجی خطا داده است
F-1-Cسنسور دیفراست فریزر خطا داده است
F-10-Bفن محفظ یخساز در یخچال خطا داده است
R-1-Gسیستم دیفراست فریزر خطا داده است
R-1-Fسنسور محفظه یخساز خطا داده است
F-1-Eفن کندانسور خطا داده است
F-1-Dفن فریزر خطا داده است
R-10-Aهیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده خطا داده است
R-10-Gهیتر تانک واتر خطا داده است
R-10-Bسنسور محفظه کشوی سرد کننده خطا داده است
R-1-Gسیستم دیفراست یخچال خطا داده است
R-1-Eسیسم یخساز خطا داده است
R-1-Dفن یخچال خطا داده است
R-1-Cسنسور دیفراست یخچال مشکلی دارد
R-1-Bسنسور دمای یخچال مشکلی دارد
R-1-Aسنسور یخساز مشکلی دارد
اِرورهای یخچال و فریزر کنوود

 

E0سنسور فریزر خطا داده است
E1سنسور دیفراست خطا داده است
E3سنسور کانال بین یخچال و فریزر خطا داده است
E4هیتر المنت خطا داده است
E8سنسور یخساز خطا داده است
E9یخساز یخچال خطا داده است

 

اِرورهای یخچال و فریزر هیمالیا

 

F1سنسور اواپراتور فریزر مشکلی دارد
F2سنسور کابین فریزر مشکلی دارد
E1فن فریزر مشکلی دارد
E3فن کمپرسور مشکلی دارد
H1هیتر اواپراتور فریزر مشکلی دارد
H2هیتر سینی فریزر مشکلی دارد
H3هیتر اواپراتور یخچال مشکلی دارد
H4هیتر سینی یخچال مشکلی دارد
C1کمپرسور مشکلی دارد
C2عملکرد دمایی دستگاه مشکلی دارد
L1خطای لایت رخ داده
D1سنسور درب مشکلی دارد

 

اِرورهای یخچال و فریزر هیمالیا (نوفراست)

 

F1سنسور فریزر مشکلی دارد
F2سنسور اواپراتور فریزر مشکلی دارد
F3سنسور یخچال مشکلی دارد
F4سنسور اواپراتور یخچال مشکلی دارد
F8کابل فن مشکلی دارد

 

اِرورهای فریزر هیمالیا

 

F1سنسور داخل کابین فریزر مشکلی دارد
F2سنسور داخل کابین فریزر ایرادی دارد
F3سنسور اواپراتور مشکلی دارد
F4سنسور اواپراتور ایرادی دارد
F5کمبود سرما وجود دارد

 

اِرورهای یخچال و فریزر

 

E1کندانسور مشکلی دارد
E2فن داخل کابین مشکلی دارد
E3افت دمای کابین رخ داده است
E4عملکرد دیفراست مشکلی دارد
E5سنسور کابین مشکلی دارد
E6سنسور دیفراست مشکلی دارد
E7سنسور محیطی مشکلی دارد

 

 

برای رفع این خطا ها و تعمیر یخچال خود با ما تماس بگیرید .

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *